รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดทำโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำ��ี 2568 สามารถดูได้ที่ http://nscr.nesdc.go.th/project2568/
ผลคะแนนของโครงการ
0/100